WPF Study – Dependency Property

Khi các bạn làm một dự án khá lớn, nhu cầu tạo ra các Custom Control là không tránh khỏi, trong WinForm hay WPF đều cho phép chúng ta tạo ra các User-Control(userCtrl) với mục đích trên; Nói về khía cạnh WPF, để tạo ra một user-control có tính thuận tiện và linh hoạt cao chúng ta cần áp dụng nhiều kỹ thuật trong thiết kế cũng như lập trình – hôm nay chúng ta sẽ nói về một điều trong nhiều điều phải nắm nếu có ý định tạo một Control mang phong cách cá nhân.

Trong ví dụ sau đây tôi có một user-Control, userCtrl này chứa một TextBox, một Button và một Lable.

Trong XAML tôi thiết kế như sau

<UserControl x:Name="userControl" x:Class="Dependency_property.userControls.MyuserControl" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="100" d:DesignWidth="300">
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid Background="#FF3399FF">
      <Label Content="Header" VerticalContentAlignment="Center" Padding="5,1" Foreground="White"/>
    </Grid>
    <TextBox Grid.Column="1" VerticalContentAlignment="Center" Padding="5,1"/>
    <Button x:Name="btnAction"Grid.Column="2"/>
  </Grid>
</UserControl>

Vấn đề phát sinh khi tôi dùng userCtrl này, tôi không thể nào thay đổi được nội dung của Button và cũng như không thể Get giá trị từ TextBox bởi vì các control này đã được che phủ bởi userCtrl nên tôi không thể nào truy cập được đến các thuộc tính của các control trong nó; giải quyết vấn đề này bằng Code-behind thì khá đơn giản nhưng chúng ta lại đang làm việc với WPF – XAML và vấn đề trực quan trong design là quan trọng.

 <StackPanel>
    <!-- Làm sao để set Content cho Button bên trong userCtrl đây -->
    <!-- Làm gì thấy được Button mà set trực tiếp -->
    <local:MyuserControl x:Name="txtAdv"/>
 </StackPanel>

Cách giải quyết tôi đề cập ở trên cho code-behind là chúng ta tạo một số property của userCtrl làm cầu nối để set hoặc get value của các control bên trong – giống như cách nhìn nhận trong bài viết Create intance ; xong cách làm này có một số nhược điểm và Microsoft không khuyến cáo dùng(Cứ thử làm với các project lớn đi rồi sẽ gặp một vài vấn đề… hihi); Vì thế chúng ta dùng Dependency Property, ưu điểm là Dependency Property sẽ hỗ trợ nhiều khía cạnh hơn trong WPF(Style, Template, kế thừa property, hình ảnh động, 3D…)  Cách dùng Dependency Property như sau:

1> Đăng ký Dependency Property
Trong code behind của userCtrl chúng ta tạo một Dependency Property

// Cho button
public static readonly DependencyProperty
      ButtonContentproperty = DependencyProperty.Register(
        "ButtonContent", typeof (object), typeof (MyuserControl),
        new UIPropertyMetadata("Action"));

// Cho textBox
public static readonly DependencyProperty
      TextBoxTextproperty = DependencyProperty.Register(
        "TextBoxText", typeof (string), typeof (MyuserControl),
        new UIPropertyMetadata("No text", OnValueChanged));
// Sự khác biệt khi textBox có thêm method "OnValueChanged"
// Vì tôi muốn làm một vài điều khi nội dung textBox bị changed

Lưu ý:

 • ButtonContentproperty” là tên của DependencyProperty, property này sẽ được đăng ký với Type là object vì Content của Button là một object, Type của userCtrl sẽ sử dụng được nó là MyuserControl, và giá trị mặc định là một chuổi “Action“.
 • ButtonContentproperty này sẽ không thật sự dùng để chúng ta làm việc với XAML đâu nhé, trong XAML chúng ta truy xuất đến DependencyProperty với tên “ButtonContent” – lưu ý tên này(*)

2> Tạo một property thông thường

Tiếp theo tạo lần lược các property với kiểu trùng kiểu của DependencyProperty tương ứng, tên là tên tương ứng (ví dụ “ButtonContent” trùng với (*))

// Cho button
public object ButtonContent
    {
      // Property này sẽ truy xuất đến DependencyProperty trên kia
      get { return GetValue(ButtonContentproperty); }
      set { SetValue(ButtonContentproperty, value); }
    }

// Cho textBox
public string TextBoxText
    {
      // Property này sẽ truy xuất đến DependencyProperty trên kia
      get { return (string) GetValue(TextBoxTextproperty); }
      set { SetValue(TextBoxTextproperty, value); }
    }

3> Làm việc với Event
Tới đây chúng ta đã xong phần DependencyProperty, để hoàn chỉnh userCtrl này chúng ta cần xử lý việc Click button, đơn giản là tại code-behind của userCtrl ta public một event “ButtonClick” kiểu RoutedEventHandler để bên ngoài có thể tiếp cận; tại XAML của userCtrl, sự kiện Click của Button được chỉ định đến một Method “ActionExecuting” trong code-behind của userCtrl – tại đây chúng ta kiểm tra và thực thi event “ButtonClick

// Nơi dùng userCtrl sẽ đăng ký event này
public event RoutedEventHandler ButtonClick;

// Khi Button.Click sảy ra, hàm dưới đây sẽ được gọi để thực thi các đăng ký event
private void ActionExecuting(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if (ButtonClick != null)
      {
        ButtonClick.Invoke(this, new RoutedEventArgs());
      }
    }

XAML của userCtrl

<!-- nội dung khác -->
<Button x:Name="btnAction" Grid.Column="2" Margin="2,0,0,0" Content="{Binding ButtonContent, ElementName=userControl, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Click="ActionExecuting"/>
<!-- nội dung khác -->

Lưu ý: cách xử lý này vẫn cùi mía, cách rồ hơn đề cập sau

4> Cách dùng
Hãy xem về Binding nếu bạn chưa biết nhé, sau đây tôi binding Content/Text của các control đến property của userCtrl(là property chứ không phải DependencyProperty nha)

<UserControl x:Name="userControl" x:Class="Dependency_property.userControls.MyuserControl" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="100" d:DesignWidth="300">
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
      <ColumnDefinition Width="*"/>
      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid Background="#FF3399FF">
      <Label Content="Header" VerticalContentAlignment="Center" Padding="5,1" Foreground="White"/>
    </Grid>
    <TextBox Text="{Binding TextBoxText, ElementName=userControl, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Grid.Column="1" VerticalContentAlignment="Center" Padding="5,1"/>
    <Button x:Name="btnAction" Content="{Binding ButtonContent, ElementName=userControl, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Click="ActionExecuting" Grid.Column="2"/>
  </Grid>
</UserControl>

<!-- trong nội dung binding, ElementName=userControl là chỉ userCtrl cha -->

Gọi dùng user-Control ở MainWindow

<Window x:Class="Dependency_property.MainWindow" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:local ="clr-namespace:Dependency_property.userControls" Title="MainWindow" Height="200" Width="525">
  <Grid>
    <local:MyuserControl x:Name="txtAdv" VerticalAlignment="Center" Margin="10,0" Height="30" ButtonClick="TxtAdv_OnButtonClick" TextBoxText="Hello world! this is user-control" ButtonContent="Show" />
  </Grid>
</Window>

Chú ý: Chỉ có Dependency Property mới support chúng ta Binding dữ liệu, với cách dùng trên chúng ta hoàn toàn có thể dùng một Auto Property bình thường nhưng dữ liệu không thể Binding lúc run-time.

Kết quả

Chúc các bạn thành công! source code

Phạm Tuân

Advertisement

One thought on “WPF Study – Dependency Property

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s