WPF – Material Design Shadows in WPF

Tiếp theo phần Material Design trước, tôi gửi đến các bạn một Resource được xem là hiệu ứng cốt lõi trong ngôn ngữ thiết kế của Google.

Tiếp tục đọc

WPF Styles – ToggleButton Switch Phong Cách IOS

Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn một style đẹp phong cách IOS cho ToggleButton trong WPF

Tiếp tục đọc

WPF – TEXTBOX STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của TextBox

a) disable

b) normal

c) focus

Tiếp tục đọc

WPF – RADIOBUTTON STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của RadioButton

a) normal

b) focused

c) indeterminate

d) checked

e) checked, disabled

Tiếp tục đọc

WPF – TABCONTROL STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của TabControl
Tab1) normal
Tab2) focus (selected)
Tab3) tab (keyboard) focus
Tab4) disabled
Tiếp tục đọc

WPF – SLIDER STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của Slider
Slider normal
Slider when onMouseOver
Slider when disable
Slider tab focus

 

Tiếp tục đọc

WPF – CHECKBOX STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Trạng thái CheckBox:

  • a) checked, disable
  • b) checked
  • c) indeterminate, disable
  • d) indeterminate
  • e) unchecked
  • f) pressed

Tiếp tục đọc