SourceCode – DataBinding và ValueConverter

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here
WPF – DataBinding và chuyển đổi kiểu dữ liệu IValueConverter

WPF – DataBinding và chuyển đổi kiểu dữ liệu IValueConverter

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức để chuyển đổi một kiểu dữ liệu bất kỳ từ sourceValue thành kiểu dữ liệu mà Control hiện tại có thể hiểu. Tình huống chúng ta có thể gặp là làm sao chuyển một kiểu Boolean thành kiểu Visibility để hiện hoặc ẩn Control.

Tiếp tục đọc