SourceCode – DataBinding và UpdateSourceTrigger

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here
WPF – DataBinding và cở chế tự động update dữ liệu

WPF – DataBinding và cở chế tự động update dữ liệu

Ở bài trước chúng ta đã hiểu cơ bản về DataBinding – cơ chế liên kết dữ liệu giữa các thành phần Data và UI; chúng ta sẽ tiếp tục nói về DataBinding ở bài này với một đăc tính khác. Nói về WPF chúng ta sẽ phải sử dụng mô hình MVVM nếu muốn khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ này mang lại nhưng chúng ta sẽ hiểu về MVVM ở một bài khác, sở dĩ tôi nói về điều này vì trong bài viết này chúng ta sẽ có một vài thuật ngữ liên quan(ViewModel).

Tiếp tục đọc

WPF – Cơ Bản về Data Binding

WPF – Cơ Bản về Data Binding

Data Binding là kĩ thuật dùng để tạo gắn kết giữa phần giao diện (UI) và dữ liệu thông qua phần business logic hoặc giữa các đối tượng UI với nhau. Nhờ Data Binding, UI có thể tự động cập nhật lại để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu mà không cần sự can thiệp từ code behind.Ngoài ra, Data Binding trong WPF còn hỗ trợ các chiều khác nhau, nghĩa là các thay đổi có thể cập nhật từ UI vào dữ liệu hay ngược lại.

Tiếp tục đọc