Extension Methods – Thêm Một Phương Thức Ngoài Vào Một Đối Tượng

Hôm nay tôi sẽ nói về một cách đơn giản để thêm một phương thức bất kỳ bên ngoài vào cách hành xử của đối tượng mà không hề ảnh hưởng đến code của class mô tả đối tượng đó.

Tiếp tục đọc