Indexer trong C# – Kỹ Thuật Duyệt Qua Phần Tử Trong Một Đối Tượng (myClass[i])

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật để duyệt một Object theo kiểu duyệt Aray hay List. Chúng ta đã quá quen với việc duyệt một List theo kiểu thế này ‘ var result = myList[0].Value; ‘ vậy có bao giờ các bạn đặc vấn đề rằng sẽ duyệt các phần tử được chứa trong một đối tượng của mình theo kiểu trên, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

Tiếp tục đọc

SourceCode – DataBinding

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here
WPF – Cơ Bản về Data Binding

WPF – Cơ Bản về Data Binding

Data Binding là kĩ thuật dùng để tạo gắn kết giữa phần giao diện (UI) và dữ liệu thông qua phần business logic hoặc giữa các đối tượng UI với nhau. Nhờ Data Binding, UI có thể tự động cập nhật lại để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu mà không cần sự can thiệp từ code behind.Ngoài ra, Data Binding trong WPF còn hỗ trợ các chiều khác nhau, nghĩa là các thay đổi có thể cập nhật từ UI vào dữ liệu hay ngược lại.

Tiếp tục đọc

WPF – Các Thành Phần Của WPF

1. Các thành phần của WPF

Giống như các thành phần khác của .NET Framework, WPF tổ chức các chức năng theo một nhóm namespace cùng trực thuộc namespace System.Windows. Bất kể chức năng nào được sử dụng, cấu trúc cơ bản của mọi ứng dụng WPF đều gần như nhau. Là ứng dụng Windows độc lập hay là một XBAP, một ứng dụng WPF điển hình bao giờ cũng gồm một tập các trang XAML và phần code tương ứng được viết bằng C# hoặc Visual Basic, còn gọi là các file code-behind. Tất cả các ứng dụng đều kế thừa từ lớp chuẩn Application của WPF. Lớp này cung cấp những dịch vụ chung cho mọi ứng dụng, chẳng hạn như các biến lưu trữ trạng thái của ứng dụng, các phương thức chuẩn để kích hoạt hay kết thúc ứng dụng.

Tiếp tục đọc

WPF – Tổng quan về Windows Presentation Foundation

1. WPF là gì?

WPF, viết tắt của Windows Presentation Foundation, là hệ thống API mới hỗ trợ việc xây dựng giao diện đồ hoạ trên nền Windows. Được xem như thế hệ kế tiếp của WinForms, WPF tăng cường khả năng lập trình giao diện của lập trình viên bằng cách cung cấp các API cho phép tận dụng những lợi thế về đa phương tiện hiện đại. Là một bộ phận của .NET Framework 3.0, WPF sẵn có trong Windows Vista và Windows Server 2008. Đồng thời, WPF cũng có thể hoạt động trên nền Windows XP Service Pack 2 hoặc mới hơn, và cả Windows Server 2003. Tiếp tục đọc