WPF vs Caliburn- Tìm Hiểu Về Caliburn.Micro Framework Phần I

Caliburn.Micro Framework được những người phát triển nó nói một cách khiêm tốn là một Framework nhỏ bé nhưng cộng đồng Dev lại thấy rằng nó vô cùng mạnh mẽ. Framework  này được thiết kế cho việc phát triển các ứng dụng xây dựng trên tất cả các nền tảng XAML(WPF, Silverlight, Windows Phone, Windows 8…). Hỗ trợ mạnh cho mô hình MV *,  cho phép xây dựng các giải pháp của bạn một cách nhanh chóng, và bền vững.

Tiếp tục đọc

WPF Study – How To Create Instance Of Class In XAML?

“Làm sao để tạo một thể hiện của một class bằng việc sử dụng code XAML?”, việc tạo một Instance trong code Behind là quá đơn giản (var intance = new ABC{ PrA = “property“, PrB = 10};) xong để khởi tạo một Intance và gán giá trị cho các property cho nó thông qua code XAML thế nào chúng ta sẽ cùng xem ví dụ sau đâu.

Tiếp tục đọc