WPF – TEXTBOX STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của TextBox

a) disable

b) normal

c) focus

Tiếp tục đọc

WPF – RADIOBUTTON STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của RadioButton

a) normal

b) focused

c) indeterminate

d) checked

e) checked, disabled

Tiếp tục đọc

WPF – TABCONTROL STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của TabControl
Tab1) normal
Tab2) focus (selected)
Tab3) tab (keyboard) focus
Tab4) disabled
Tiếp tục đọc

WPF – SLIDER STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của Slider
Slider normal
Slider when onMouseOver
Slider when disable
Slider tab focus

 

Tiếp tục đọc

WPF – CHECKBOX STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Trạng thái CheckBox:

  • a) checked, disable
  • b) checked
  • c) indeterminate, disable
  • d) indeterminate
  • e) unchecked
  • f) pressed

Tiếp tục đọc

WPF – TOGGLEBUTTON STYLE (INSPIRED BY ANDROID)

Các trạng thái của ToggleButton:

a) checked; b) unchecked; c) indeterminate; d) disable; e) Tab focus

WPF ToggleButton - states Tiếp tục đọc

WPF – Tìm Hiểu Về Trigger Trong WPF, Một Vấn Đề Quan Trọng

Một khía cạnh hết sức quan trọng trong WPF đó là Trigger – Trigger giúp nắm bắt được mọi thay đổi trong một hệ thống GUI của WPF. Nhờ có Trigger một chương trình WPF sẽ trở nên gần gủi và thân thiện với người dùng hơn, trigger sẽ được kích hoạt cho mọi sự thay đổi trong trạng thái của từng Control/Element qua đó chúng ta sẽ chọn cách ứng xử phù hợp. Trigger thường được dùng trong StyleTemplate.

Tiếp tục đọc