SourceCode – DataBinding và UpdateSourceTrigger

code sourcecode example
Trang hướng dẫn chi tiết: here Liên kết download mã nguồn: here
WPF – DataBinding và cở chế tự động update dữ liệu

WPF – DataBinding và cở chế tự động update dữ liệu

Ở bài trước chúng ta đã hiểu cơ bản về DataBinding – cơ chế liên kết dữ liệu giữa các thành phần Data và UI; chúng ta sẽ tiếp tục nói về DataBinding ở bài này với một đăc tính khác. Nói về WPF chúng ta sẽ phải sử dụng mô hình MVVM nếu muốn khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ này mang lại nhưng chúng ta sẽ hiểu về MVVM ở một bài khác, sở dĩ tôi nói về điều này vì trong bài viết này chúng ta sẽ có một vài thuật ngữ liên quan(ViewModel).

Tiếp tục đọc