WPF – Validation ValidationRule và Vấn Đề Về Thông Báo Lỗi Trực Quan Phần I

WPF – Validation ValidationRule và Vấn Đề Về Thông Báo Lỗi Trực Quan Phần I

Bài viết này cho ta thấy làm thế nào để có thể sử dụng một ErrorTemplate và kích hoạt một Style để cung cấp thông tin phản hồi trực quan nhằm thông báo cho người dùng khi một giá trị không hợp lệ được nhập vào, dựa trên một quy tắc xác nhận nào đó.

Tiếp tục đọc