WPF vs Caliburn – Bắt Đầu HelloWorld Project Cùng Caliburn.Micro

Sau hai bài giới thiệu về Caliburn.Micro framework, hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm một dự án nhỏ – HelloWorld.

Tiếp tục đọc

WPF Study – Attached property

Sau Dependency property, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Attached property – một loại property không thuộc đối tượng trực tiếp sử dụng nó(khác Dependency property). Dễ hiểu hơn có nghĩa là property này được định nghĩa ở một class/object khác và được dùng như một property của class/object này(na ná cách dùng của Extension methods), bởi thế mới gọi là Attached.

Tiếp tục đọc