Indexer trong C# – Kỹ Thuật Duyệt Qua Phần Tử Trong Một Đối Tượng (myClass[i])

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật để duyệt một Object theo kiểu duyệt Aray hay List. Chúng ta đã quá quen với việc duyệt một List theo kiểu thế này ‘ var result = myList[0].Value; ‘ vậy có bao giờ các bạn đặc vấn đề rằng sẽ duyệt các phần tử được chứa trong một đối tượng của mình theo kiểu trên, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

Tiếp tục đọc